نندارتون

a1

د 64 م ووان نندارتون

a2

د 63 کنشن نندارتون

a3

د 62 چینګدو نندارتون

a4

د 60 Yiwu نندارتون

a5

د 59 یانټای نندارتون

a6

د Swiss 2010 Sw د سویس نړۍ ښوونې ټولنه نندارتون

a7

2004 د وانزو نندارتون